Izbornik Zatvoriti

Flotacijsko jalovište Gornji Krnjin, na obali reke Ibar, u eksploataciji od 1972-1979. god. Površine 7 ha na kojoj je deponovano 2.600.000 t. jalovine. Visine je 12-14m. Tu je i flotacijsko jalovište Bostalište, u eksploataciji od 1979. god, i sada aktivno. Površine 30 ha, na njemu deponovano 3.340.000 t. jalovine. Između ova dva jalovišta napravljen je i aneks na kojem je u januaru došlo do pucanja zida i odlivanja jalovine u Ibar.

Zagađenje vazduha ispoljava se u vidu aeracije hemijskih reagenasa sa industrijskih deponija kao i razvejavanje jalovine – eolacija. Neprijatan miris koji potiče od hemijskih reagenasa ispoljava se sa površina „sveže“ jalovine i iz flotacijskih jezera. Ruže vetrova imaju dominantnu ulogu na stvaranje procesa eolacije, a time i vrtložnih zona sa bočnih strana prema sredini jalovišta. Čestice koje sadrže teške metale: Pb, Zn, Cd, Fe, Co, Ni, As, Mn…, kreću se u pravcu sela Gornji Krnjin stvarajući “eolacionu zavesu“.

Ovo predstavlja najteži oblik ugrožavanja okruženja. Pod uticajem različitih toksičnih komponenata teških metala i nemetala dolazi do kontaminacije zemljišta. Negativni uticaj voda iz profila jalovišta odražava se na promenu fizičko-hemijskih osobina okolnih voda.

Zagađenje je lokalno locirano, ali se Ibrom širi dalje do Kraljeva. Problem je izuzetno ozbiljan i apelujemo na nadležne da preduzmu potrebne mere, jer je direktno ugroženo zdravlje građana.