Izbornik Zatvoriti

Danas je u organizaciji Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) u prostorijama Građanskih inicijativa održan okrugli sto „U susret novoj sezoni trovanja“. Tema okruglog stola je bila sveobuhvatna stručna analiza novog godišnjeg Izveštaja o kvalitetu vazduha za 2020. godinu, koji je nedavno objavila Agencija za zaštitu životne sredine Srbije.  Na panelu su učestvovali: dr Dragana Đorđević – IHTM, dr Vladimir Đurđević – Meteorološki institut, Ognjan Pantić – Beogradska otvorena škola, Bojan Simišić – Ekostraža Beograd, Nikola Kolja Krstić – Pokret Tvrđava Smederevo, dr Dragana Jovanović, dr Viša Tasić, Milenko Jovanović i mr Dejan Lekić – NEA.

Diskusija je bila fokusirana kako na nalaze u navedenom Izveštaju tako i na preporuke odnosno predloge rešenja nekih od gorućih problema u oblasti zaštite kvaliteta vazduha:

  1. Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine pokazao je isto ono što znamo već godinama, visok nivo zagađenja suspendovanim česticama na praktično svim lokacijama na kojima se meri koncentracija PM2.5 i PM10, kako u smislu prosečnih vrednosti tako i u kontekstu trajanja prekoračenja.
  2. Zagađenje koje dolazi iz elektrana Nikola Tesla (TENT) i Kostolac uzrokuje skoro dve hiljade preranih smrti u EU, zapadnom Balkanu i šire, više od pet hiljada slučajeva bronhitisa kod dece i odraslih, 1.500 bolničkih prijema pacijenata zbog respiratornih ili kardiovaskularnih simptoma i godišnje zdravstvene troškove do 4,4 milijarde EUR.
  3. Specifična situacija sa visokim koncentracijama sumpor-dioksida je zabeležena u Boru i predstavlja paradigmu situacije u oblasti kvaliteta vazduha. Praktično svakodnevna, namerna prekoračenja pokazuju da državni organi jednostavni ne žele da sprovode zakonsku regulativu. Povećanje rizika za urgentne preglede i hospitalizacije zbog respiratornih uzroka je bilo i do 26 puta veće jer su vrednosti koncentracija SO2 bile povremeno više od 100 puta iznad dozvoljenih.
  4. Ekstremni nivoi zagađenja, na primer arsenom i kadmijumom u Boru, koji se u izveštaju navode kao uobičajena, ni po čemu posebna pojava, moraju biti momentalno istraženi a počinioci adekvatno preocesuirani.
  5. Podaci o stvarnom zagađenju vazduha (PAH, dioksini, furani, itd.) tokom požara ne deponiji u Vinči moraju biti stavljeni na uvid javnosti a nadležna lica koja su obmanjivala desetine hiljada građana moraju biti procesuirana i sankcionisana.
  6. U najkraćem roko potrebno je obezbediti uzorkovanje i hemijsku analizu PM2.5 čestica kako bi se utvrdilo njihovo poreklo kao i obezbediti mogućnost merenja dioksina i di-benzo furana u slučaju akcidentnih situacija poput požara na deponijama i slično.
  7. Podzakonski akti koji propisuju aktivnosti i mere na nivou lokalnih samouprava u cilju smanjenja zagađenja vazduha su zastareli, neadekvatni i neprimenjivi, posebno imajući u vidu potpuni nedostatak implementacije i verifikacije mera te sankcionisanja jasno definisanih zagađivača.
  8. Strategija zaštite vazduha, čije je rok za donošenje bila 2015. godina (!?!?), mora biti doneta u što kraćem roku sa posebnim naglaskom na implementaciju mera za hitno smanjenje svih oblika zagađenja vazduha, naročito merama za smanjenje emisija PM čestica odnosno fokusiranje na zamenu individualnih ložišta te smanjenje emisija iz malih izvora ispod 50 MW. Takođe Strategija mora sadržati precizno definisane rokove i metode za evaluaciju i verifikaciju rezultata.
  9. Primena standarda koje propisuje Evropska unija, odnosno Evropska agencija za životnu sredinu kao i obaveštavanje javnosti u odnosu na novousvojene standarde Svetske zdravstvene organizacije moraju biti momentalna obaveza svih nadležnih instuticija na svim nivoima.

Sve prezentacije možete preuzeti sa: https://nea.rs/download/NEA_4.10.2021.zip

Dok je nemontirani video zapis dostupan ovde: