Izbornik Zatvoriti

Prof. dr Predrag Simonović, dipl. biolog

Prof. dr Predrag Simonović je biolog-ihtiolog, redovni profesor Biološkog fakulteta i naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. Držao je nastavu i na univerzitetima u regionu (Kragujevac, Podgorica, Banjaluka), i predavanja po pozivu na Sveučilištu u Zagrebu i Univerzitetu Komenius u Bratislavi. Na Biološkom fakultetu osnovao je Centar za genotipizaciju ribolovnih resursa 2008. godine, u kome je sa svojim timom mapirao autohtone populacije potočne pastrmke Srbije i varijante unete sa strane, poribljavanjem-doskora glavnim faktorom ugrožavanja biološke raznovrsnosti pastrmskog fonda Srbije.

Početkom izradnje derivacionih malih hidroelektrana i njihovog rada bez ikakih uslova i kontrole, opasnost ugrožavanja naglo je porasla, preteći istrebljenju autohtonih pastrmki i drugih akvatičnih organizama iz planinskih reka Srbije.

Prof. Predrag Simonović objavio je do sada dva univerzitetska udžbenika, nekoliko praktikuma, pomoćni univerzitetski udžbenik sa ključevima za identifikaciju ribljih vrsta, kao i 121 naučni rad u međunarodnim monografijama, naučnim časopisima i nacionalnim časopisima iz oblasti sistematike riba, morfologije riba, invazivne biologije, ekologije riba, životne istorije i postembrionalnog razvića riba i ribarstvene biologije. Imao je preko 60 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima, vodio je ili učestvovao na 14 međunarodnih i 11 nacionalnih naučnih projekata i bio mentor 10 doktorskih disertacija i 5 magistarskih radova. Ukupan broj citata premašuje 1000, Hiršov indeks je 19 i 21 za hetero- i ukupnu citiranost. Vodeći je autor ili koautor preko 20 programa ribarstva u Srbiji. Vodio je grupu za ribolovne resurse u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine i član je Saveta za biološku sigurnost u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije.