Izbornik Zatvoriti

Prof. dr Miloš P. Stanić, dipl. inž. građevine

Zaposlen je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti optimizacije distributivnih mreža, odbranio je 1999. godine i nakon toga je 2000. godine izabran u zvanje docenta. Tokom 2001. godine boravio je u Azijskom Institutu za Tehnologiju u Bankoku kada je izabran u zvanje gostujućeg profesora (Visiting Assistant Professor in Water Engineering & Management).

U periodu 2002. do 2004. godine bio je prodekan za finansije Građevinskog fakulteta u Beogradu. 2005. godine izabran je u zvanje istraživača na Univerzitetu u Aberdinu (Research fellow, University of Aberdeen, Scotland) u okviru istraživačkog projekta „Towards Sustainable Groundwater Management“ koji je finansiran od strane UNESCO-a. Angažovan je od strane FAO organizacije, kao ekspert iz oblasti vodoprivrede za probleme navodnjavanja u Srbiji. U periodu 2003. do 2013. godine, angažovan je na izvođenju nastave na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici.

Njegov naučno-istraživački, stručni i pedagoški rad je usmeren na drenažne sisteme, navodnjavanje, kao i probleme urbanog odovodnjavanja. Poslednjih godina, se pretežno bavi problemima iz domena hidroinformatike. U okviru tog angažovanja radio je na razvijanju softvera 3Dnet-a kao univerzanog GIS okruženja za rešavanje problema iz domena hidrotehnike. Kao rezultat tog rada, kandidat je zajedno sa drugim autorima, razvio softverske alate koji se trenutno koriste u okviru domaćih i međunarodnih naučnih projekata, u hidrotehničkoj praksi kao i u okviru izvođenja nastave na predmetu Hidroinformatika. Učestvovao u tri međunarodna i osam domaćih naučnih projekata. Rukovodio je naučnim projektom Razvoj novih hidroinformatčkih sistema za zaštitu i upravljanje vodnim resursima (2008-2010).

Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih konferencija. Autor je više poglavlja u domaćim i stranim monografijama. Takođe, učestvovao je u izradi preko 150 stručnih studija i projekata iz oblasti hidrotehnike.