Izbornik Zatvoriti

Prof. dr Aleksandar R. Đorđević

Prof.dr Aleksandar R.Đorđević, rođen je 1961.godine u Srnećem Dolu, opština Vladičin Han, Republika Srbija. Gimnaziju, prirodno – matematičkog smera, završio je u Vladičinom Hanu a diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1986.). Na istom Fakultetu magistrirao je 1993.godine i doktorirao 1997.godine.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu zaposlen je od 1988.godine i na njemu je biran u sva univerzitetska zvanja do redovnog profesora (2011). U okviru svojih nastavnih delatnosti izvodi nastavu na sva tri nivoa akademskih studija iz uže naučne oblasti Pedologija. Do sad je bio koautor jednog univerzitetskog udžbenika iz Pedologije (2003) i autor dva univerzitetska udžbenika iz Pedologije (2016 i 2018). Do danas je bio mentor 6 doktorskih disertacija i član komisije na 3 doktorske disertacije. Bio je sekretar Katedre za pedologiju i geologiju od 1988 – 2006.godine. Od 2006.godine do danas je Šef Katedre za pedologiju i geologiju. Od 2012 – 2018. godine bio je zamenik direktora Instituta za zemljište i melioracije. Od 2015 – 2018. godine bio je član Saveta Fakulteta. Kao rezultat dosadašnjeg naučnog rada objavio je 2 monografije i oko 120 naučnih radova od čega 19 u međunarodnim i domaćim časopisima sa SCI liste.

Bio je koordinator međuuniverzitetske saradnje sa Državnim univerzitetom „Lomonosov“ iz Moskve u oblasti nauke o zemljištu (2012). Tim povodom boravio je na Fakultetu za pedologiju Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“, Institutu za zemljište „Dokučajev“ u Moskvi i Institutu za radioekologiju u Obninsku.Učestvovao je na međunarodnim kongresima o zemljištu u zemlji i inostranstvu. Naučno interesovanje:geneza krečnjačkih zemljišta, litogena zemljišta (rankeri na serpentinitu), primena novih metoda u ispitivanju zemljišta (IPC, XRF, gasne hromatografije, jonske hromatografije i td.) i primena informacionih tehnologija u Pedologiji.

Bio je član radne grupe za izradu Zakona o zaštiti zemljišta Republike Srbije a i sada je član radne grupe za izradu podzakonskih akata za isti Zakon.

Član je Srpskog društva za proučavanje zemljišta i član Upravnog odbora Srpskog društva za proučavanje zemljišta.