Izbornik Zatvoriti

dr Vladimir Pavićević, dipl. inž. tehnologije

Dr Vladimir Pavićević rođen je 1960. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Devetu beogradsku gimnaziju. Bio je druga generacija koja je studirala na novom smeru “ Samostalnoj grupi za zaštitu životne sredine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Od 1984. godine zaposlen je na tom fakultetu, prvo na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju (na predmetu Tehnologija vode), kasnije na novoosnovanoj Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine, gde i sada predaje u zvanju docenta i trenutno obavlja funkciju šefa Katedre.

Predaje sledeće predmete: na osnovnim akademskim studijama “ Hidrologiju, Monitoring životne sredine, Laboratoriju za inženjerstvo zaštite životne sredine, Osnove tehnologije pripreme vode i deo Osnova farmaceutskog inženjerstva; na master akademskim studijama “ Tehnologiju pripreme vode u industriji i drži vežbe iz Inženjerstva zaštite životne sredine i na doktorskim studijama “ Tehnologiju pripreme vode.

Kao što se vidi iz navedenih predmeta, glavna oblast naučnostručnog interesovanja mu je tehnologija vode, naročito pripreme vode, ali se aktivno bavi i upravljanjem otpadom, posebno opasnim otpadom (dugo godina vodi sekciju opasnog otpada na Konferenciji otpadne vode, čvrsti komunalni otpad i opasan otpad koju organizuje Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo iz Beograda), izradom dokumenata u vezi sa zaštitom životne sredine na nacionalnom, regionalnom i lokalnom planu, projektovanjem tehnoloških procesa (ima licencu ovlašćenog projektanta) i hemijskim inženjerstvom (izdvajanje etarskih ulja iz lekovitog bilja i plodova hidrodestilacijom). Pored očekivanog učešća na mnogim naučnim i stručnim skupovima međunarodnog i nacionalnog statusa po prirodi svog posla, još od svojih studentskih dana, kasnije sa kolegama i studentima organizovao je i učestvovao na mnogim naučnostručnim, obrazovnim aktivnostima na raznim studentskim susretima i eko“kampovima tokom proteklih četrdeset godina.