Izbornik Zatvoriti

dr Viša Tasić, dipl. inž elektronike

Dr Viša Tasić je rođen 1968. u Knjaževcu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Boru. Diplomirao je (1992. god.) i magistrirao (2003. god.) na Elektronskom fakultetu, Univerzitetu u Nišu, smer elektronika i telekomunikacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Distribuirani sistemi monitoringa i rizik od aerozagađenja“ odbranio je na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, Univerziteta u Nišu 2008. god.

Od 1994. do danas zaposlen je sa punim radnim vremenom u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru. U zvanje naučni savetnik u oblasti inženjeringa životne sredine izabran je 2019. godine. Autor je više od 100 naučnih radova, od čega je više od 20 radova objavljeno u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom. Više od 20 godina bavi se razvojem i primenom distribuiranih računarskih sistema za nadzor i upravljanje tehničkim procesima, monitoringom kvaliteta vazduha i modeliranjem aerozagađenja. Učesnik je većeg broja međunarodnih i domaćih projekata i studija u oblasti upravljanja kvalitetom životne sredine i proceni uticaja antropogenog zagađenja na zdravlje ljudi.